Vårt kvalitetsarbete

För att uppnå god kvalite utgår vi från de föreskrifter och allmänna råd som finns i handboken om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Syftet med ett ledningssystem är att ledningen ska kunna styra verksamheten så att rätt sak görs på rätt sätt och vid rätt tillfälle. Ledningssystemet gör det möjligt att hålla ordning och reda i verksamheten så att händelser som kan leda till missförhållanden eller andra avvikelser kan undvikas.

Vår verksamhets kvalitetsledningssystem är ett verktyg för att bibehålla och uppnå kvalitet i vår verksamhet. Ledningssystemet består av flera delar som tillsammans ger stöd i att styra och leda för god kvalitet i verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet

Genom tillämpning av ledningssystem och systematiskt kvalitetsarbete har vi arbetat fram processer vilka innehåller riktlinjer och rutiner, exempelvis genomförandeplaner och riskanalyser men även för vårt förhållningssätt, vårt bemötande gentemot våra kunder, kollegor och övriga kommuninvånare. Utöver rutiner och processer kommer även teknisk kommunikationsutrustning  och digitala checklistor att användas. Detta innebär att vi som arbetsgivare kan erbjuda en bättre arbetsmiljö där vi tydliggör våra krav på verksamhetens förhållningssätt men även säkerställer att vi utför tjänster av god kvalité.

Genom nära ledarskap säkerställer vi att nationella, lokala och egenförfattade kvalitetskrav uppfylls. Vi ser personalen som vår främsta resurs och värdesätter personligt engagemang. Lyhördhet, tillvaratagande och vidareutveckla medarbetarnas kompetens kommer vara av stor vikt i utformningen av en trivsam arbetsplats. Riktlinjer och rutiner tydliggör ansvarsfördelning och hur vi ska utföra vårt uppdrag gentemot kunden.

Genom riskanalyser,  egenkontroller, utredningar av avvikelser  samt digitala verktyg ska vi kontrollera och utvärdera att verksamheten följer de uppsatta kvalitetskraven. Vi kommer att följa upp verksamheten internt där vi säkerställer att verksamheten drivs i enlighet med processerna och att medarbetarna arbetar efter de riktlinjer och rutiner som ingår i ledningssystemet. Vi kommer kontinuerligt utföra brukar-och medarbetarenkäter samt använda oss av en tydlig klagomålshantering. Processerna i ledningssystemet kommer klargöra när och hur kontroll, utvärdering och förbättringsåtgärder ska ske.